نمونه برآورد

پروژه : احداث کانال آدم رو تأسیسات

برآورد مالی و ارائه پیشنهاد قیمت طبق نظر کارفرما در دو بخش تهیه مصالح و دستمزد اجرا

مقطع کانال

 

 

۱- برآورد مالی کانال آدم رو عبور تأسیسات به طول ۸۵ متر ( تهیه مصالح )

فرم301

 

۲- برآورد مالی کانال آدم رو عبور تأسیسات به طول ۸۵ متر ( محاسبه دستمزد اجرا )

فرم300