معرفی برنامه

گواهینامه تایید نرم افزار بناساز از شورای عالی انفورماتیک کشور

1- نمونه فرم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های ساختمانی

2- نمونه فرم محاسبه تناژ و مبلغ آهن آلات مصرفی

3- نمونه فرم محاسبه مبلغ کل تهیه بتن و دستمزد اجرای سازه بتنی

4- نمونه فرم آنالیز مقادیر و بهاء

5- نمونه فرم محاسبه درصد سود مبلغ سود و زیان حاصل از مشارکت در ساخت